Zásady zpracování osobních údajů pro klienty
K2 Finance s.r.o.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů klientů K2 Finance s.r.o. (IČ 29071224), zájemců o služby K2 Finance s.r.o. a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností K2 Finance s.r.o.

Pojem a kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost K2 Finance s.r.o. schopna identifikovat. Mimo základní kategorii osobních údajů (jméno, příjmení, telefon atd.) existuje kategorie zvláštních, citlivých údajů (rasový či etnický původ, politické názory, náboženské vyznání či filozofické přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby). K tomu, abychom Vám mohli poskytnout ty nejlepší služby, potřebujeme s některými těmito údaji pracovat. V souvislosti s poskytováním služeb společnosti K2 Finance s.r.o. mohou být zpracovávány následující osobní údaje: akademický(é) titul(y), jméno a příjmení či název obchodní firmy, rodné číslo či datum narození, státní příslušnost, IČ, DIČ, adresa trvalého pobytu či adresa sídla nebo místa podnikání, údaje osob jednajících nebo statutárních orgánů, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail, fakturační adresa, čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie, povolání, bankovní spojení, podpis, údaje o pojištěné nemovitosti, geolokační údaje, identifikace vozidla, údaje o zdravotním stavu či údaje o finanční situaci klienta.

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je jednání o poskytování a poskytování služby finančního poradenství, zprostředkování smluvního vztahu s finančními institucemi a dlouhodobá péče o klienta, plnění zákonných povinností a archivnictví vedené na základě zákona.

Právní důvody zpracování osobních údajů znamenají oprávnění správce osobní údaje zpracovávat. Právní důvody tak jsou nezbytným předpokladem pro legální zpracování osobních údajů. Společnost K2 Finance s.r.o. zpracovává osobních údaje svých klientů na základě: udělení souhlasu, nezbytnosti pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů nebo nezbytnosti pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Osobní údaje jsou zpracovávány mimo zákonem požadovanou dobu: po dobu jednání o přípravě finančního produktu, jeho trvání a po dobu péče o klienta.

Způsob zpracování osobních údajů a předávání údajů mimo území Evropské unie

Při zpracování osobních údajů dochází k automatizovanému rozhodování, které nemá právní nebo obdobné účinky.

Osobní údaje nejsou předávány mimo území Evropské unie.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo: být informován o zpracování svých osobních údajů, na přístup k osobním údajům, na opravu, resp. doplnění, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, vznést námitku, nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování, podat stížnost u dozorového úřadu.

Ne vždy lze zamezit zpracování osobních údajů. Je-li výstupem zpracování smlouva, zpracováváme osobní údaje pro potřeby smlouvy a v takovém případě nelze (po dobu trvání smlouvy) uplatnit právo na výmaz či omezení jejich zpracování, právo na úpravu a právo podat stížnost u dozorového úřadu lze uplatnit i v těchto případech. Pro ostatní účely je možné požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, omezeních jejich zpracování, případně vznést námitku proti tomuto zpracování nebo uplatnit právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Práva subjektu údajů lze po prokázání totožnosti uplatit na adrese společnosti K2 Finance s.r.o. či zaslaným emailem.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovaným pověřencem pro společnost K2 Finance s.r.o. se stal David Kozák,
email: david.kozak@vitovec.cz, tel.: +420 720 441 835.

K2 Finance s.r.o., Revoluční 503/35, 312 00 Plzeň – Lobzy
Ič: 29071224, Zastoupená: Pavlem Mudrou, jednatelem
zapsaná ve složce C 23285 vedené u Krajského soudu v Plzni
Copyright K2 Finance s.r.o.